Деревообробка. Металообробка

Деревообробка. Металообробка.

 

Метою гуртка “Деревообробка” є формування компетентностей особистості в процесі допрофесійної підготовки за професіями столяр, тесляр, бондар, модельник та ін.

 

Основні завдання гуртка полягають у формуванні таких компетентностей:

пізнавальної – оволодіння поняттями, знаннями із столярної справи, матеріалознавства, інструментів та обладнання;

практичної – формування практичних умінь і навичок професійної діяльності у деревообробній справі, набуття навичок роботи з матеріалами та інструментами, розвиток умінь застосовувати отримані знання на практиці;

творчої – набуття досвіду власної творчої діяльності, майстерності, розвиток просторового і логічного мислення, уяви, фантазії, здатності появляти творчу ініціативу, інтересу до професійної діяльності, формування естетичних смаків, художнього і технічного хисту, уважності, наполегливості, а також потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленню;

соціальної – розвиток трудової культури, моральних якостей виховання, поваги до праці, позитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, наполегливість, працелюбство, доброзичливість), товариськість, уміння працювати у колективі, охайності й старанності у роботі.

Зміст теоретичного навчання передбачає ознайомлення учнів з основами деревообробного виробництва, матеріало­знавства, технології обробки деревини, народних художніх промислів, оздоблення виробів, екологічних і правових знань, питань екології тощо.

У процесі практичного навчання вихованці вивчають правила безпечної праці, знайомляться з державними стандартами, технологічною документацією, інструментами, механізмами, пристосуваннями, матеріалами, які застосовуються в дере­вообробній промисловості.

 

Гурток «Металообробка» початкового  рівня  комплектується із вихованців 12-14 років, які проявляють інтерес до технічної творчості, мають конструкторські здібності, просторове й логічне мислення тощо.

 

В гуртку першого року навчання вихованці вивчають інструмент та устаткування, метали та сплави, технологічний процес ручної обробки металів, технічні вимірювання в машинобудуванні,  основи теорії різання при ручній обробці та свердлінні металів тощо.  Знайомляться з особливостями професії слюсаря та іншими професіями, які пов’язані з  металообробним процесом у машинобудуванні,  виготовляють  різні вироби та технологічну оснастку, беруть участь у її ремонті та удосконаленні.

 

Гуртки основного рівня  комплектуються із вихованців 15 – 17 років.

 

На заняттях продовжується формування у гуртківців навичок раціоналізаторської та винахідницької роботи в процесі розробки та виготовленні різних виробів. Гуртківці вивчають технологічні процеси токарної та фрезерної обробки металів,  розширюють свої знання й уміння  роботи на різних  верстатах та на іншому обладнанні, яке знаходиться  у майстерні,  знайомляться зі стандартизацією, контролем якості виробничої продукції, управлінням якістю продукції тощо.

 

Кожне заняття включає теоретичний матеріал і практичну роботу.

 

На заняттях гуртків використовуються різноманітні методи навчання, а саме: пояснювально-ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, демонстрація та ін.), репродуктивні (відтворювальні) та проблемно-пошукові (проблемне викладення матеріалу, дослідницькі, частково-пошукові) тощо.

 

Підсумки роботи гуртків проводяться у формі  виставок робіт гуртківців та участі  у різного рівня конкурсах.

 

Кепівник гуртків:  Бевз Є. В.